Odpłatność

Image
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego koszty utrzymania. Koszt ten jest ustalany przez Starostę Legnickiego i publikowany w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym do 31 marca każdego roku. Obecnie od 1 lutego 2022r.  średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w roku wynosi 5.503,73 zł
Zobowiązani do ponoszenia odpłatności są w kolejności:

  • mieszkaniec domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu,
  • osoby zobowiązane do alimentacji: małżonek, zstępni przed wstępnymi, w drodze umowy między zobowiązanymi, a kierownikiem ośrodka pomocy społecznej,
  • gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości stanowiącą różnicę między średnim kosztem utrzymania w placówce, a opłatami wnoszonymi przez osoby wyżej wymienione.

Osoby zobowiązane do odpłatności mogą być częściowo lub całkowicie zwalniane z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeśli występują uzasadnione okoliczności np. długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie inne zdarzenia losowe.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do placówki.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania. W przypadku posiadania wolnego miejsca dyrektor domu powiadamia pisemnie osobę oczekującą o terminie przyjęcia.

Image